1 Ekim 2008 Çarşamba

Yola Terk Haritaları

Tanım : Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

Gerekli Belgeler:
1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

2. Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

3. Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği, T.C Kimlik Numarası

4. Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 
5. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası, 

6. Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir. 

İşlemin Mali Yönü:
Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
 
İzlenecek Yol:
 1. Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur. 

 2. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

Kontrol İşlemleri
Yola terk işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra: 

a) Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
 
b) Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
   
Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

Kaynak: TKGM

Yola Terk Uygulaması

Harita Mühendisinin örnek bir yola terk uygulamasını adımlarını anlatmasını istedim.

Vatandaş inşaat yaptıracağı zaman ilgili Belediyeye tapu senedi ile başvurur. Fen işleri (Harita Müdürlüğü) müracaat sahibinden taşınmaz için Kadastro Müdürlüğünden "Aplikasyon krokisini (taşınmazla ilgili kenar ölçüleri veya sayısal ise; koordinatları ve ölçü krokisi olan bu belgeyi) almasını ister. Belediyede bu belge ile imar planı karşılaştırılır ve yapılacak işlemle, ilgili kararı (yola terk, yoldan ihdas, 18. madde uygulaması istenebilir) verir. Eğer yola terk işlemi gerekli ise vatandaşa verilecek İmar Durumu'nda "yola terk işlemi vardır" diye yazar. İmar durumu; yapılaşma nizamı (ayrık, bitişik, ikiz bitişik vs.) ve kat adedi ile inşaat çekmelerini gösterir.

Müşteri 1 2 3.. evrakları ile serbest harita mühendisine gider ve yola terk yaptırmak için anlaşır. Mühendis, Kadastro Müdürlüğünden ölçü krokisi, komşu parsellerde yapılan uygulamalar, poligon röperlerini ve diğer gerekli bilgileri alır. Bu bilgiler ışığında Yola Terk Dosyası hazırlanır ve ilgili belediyeye verilir. Fen işleri (harita müdürlüğü veya şubesi) tarafından incelenir ve Encümen Kararı için sevk edilir.Encümen toplantısında gündeme alınır ve yola terkin yapılmasına karar verilir. Birkaç hafta sonra Encümen Kararı belgesi çıkar ve yola terk dosyamıza dahil edilir.

Kadastroya atfen Belediye üst yazı yazar ve Kadastro Müdürlüğünde gerekli büro ve arazi kontrolleri yapılır. Konrolden sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne dosya üst yazı ile gönderilir.

Gerekli yola terk işlemi kütüğe yazılır. Yeni tapu senedini mal sahibi imzalar ve alır.

30 Eylül 2008 Salı

Kadastro Bilgisi Ders Notları -2

Soru: 41 ada 82 no'lu parselde yolaterk işlemi yapılacaktır. Bu işlemin sırasında ve sonucunda oluşan taşınmaz yapısının kadastroyla ilişkisini açıklayın.

Yolaterk, isteğe bağlı bir toprak düzenleme çeşididir. Kabaca siz, parselinizin planı ile imar planını çakıştırır ve parselinizden kamusal alana ayrılmış kısımları bedelsiz olarak terk edersiniz.

Bu işlem sırasında sizin kadastrodan yararlanabilmeniz için bir takım altlıklara ihtiyacınız var: İmar planı (belediyeler üretir), kadastro çapı (kadastral paftadan ölçekli olarak alınmış, üzerinde komşu parseller ve yollar belirtilmiş, parselin durumunu gösteren belgedir).

Kamusal (genel) hizmet alanları: Yol, yeşil alan, okul, cami...

Yolaterk gibi bir işlem yapacaksak önce ilgili kadastro müdürlüğüne gidip üzerinde değişiklik yapacağımız parselle ilgili bir takım veriler almamız lazım. nerede? (il-ilçe-mah.-pafta no-ada no- parsel no) olduğunu öğreniriz ve kadastro çapı'nı alırız. O yerin tapu sicil müdürlüğüne gidip bu taşınmazın kime ait? ne kadar? hangi haklarla? (hisseli mi, ipotekli yada hacizli ise işlem yapamayız). Sonrasında ilgili belediyedeki imar planı ile elimizdeki kadastro çapını çakıştırıp parseldeki yola terk edilecek kısmı görüp parselin oluşturduğumuz yeni durumunu (kadastro çapını) ilgili kadastro müdürlüğüne kontrol edilip onaylanması için götürüyoruz ve kadastral paftayı güncelliyoruz. 

Bu notlar 2007-2008 yılı Y.T.Ü. Doç. Dr.Hülya Demir'in Kadastro Bilgisi dersinde yazılmış ikinci haftanın notlarıdır.

29 Eylül 2008 Pazartesi

Kadastro Bilgisi Ders Notları -1

Kadastro - Kadastronun Kullanım Alanları

Kadastro, toprakla ilgili her türlü finans ve projeye altlık teşkil eder. Türkiye'deki kadastro çalışmaları yasal bir dayanağa göre yapılır. Ders ona göre anlatılacak ki bu dayanak 3402 sayılı Kadastro Kanunu'dur.  Bu kanunun ilk birkaç maddesi bizi ilgilendiriyor.

1.Amaç: Kadastroyu tanımlayan madde diyor ki taşınmazların sınırlarını arazide öç, bunları harita (plan) üzerinde çiz ve Türk Medeni Kanunu'n öngördüğü Tapu Sicili'ni oluştur.

Türkiye kadastrosunun kadastro olabilmesi için, yaptığımız işlemlerin (öçüm, çizim) tapu siciline tescil edilmesi gerekir. Tescil edilmezse yapılan işin hukuksal bir değeri yoktur.

Bu da gösterir ki Türkiye Kadastrosu bir Hukuk Kadastrosu (iyelik, mülkiyet kadastrosu)'dur.

Bu kanun üç sene önce değişikliğe uğradı ve oluşan 5304 sayılı kadastro kanununa yeni bir madde eklendi: "Türkiye Kadastrosu mekansal bilgi sistemlerine altlık oluşturur."

Ama uygulamada böyle değil. Mekansal bilgi sistemi, denince bulunduğumuz mekanın en alt birimi parsele ait her türlü verinin olduğu bir bilgi sistemi akla gelir. Yani, sizin parsele ait her türlü veriyi (sayısal veri, sözel veri, grafik verileri) sorgulayabilir durumda olmanız gerekir. Peki, Türkiye Kadastrosu mekana yönelik her türlü veriyi üretiyor mu, hayır! 

Türkiye Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye Kadastrosu, iki tane müdürlük tarafından işlemler gerçekleştirilir. Bunlar Kadastro Müdürlükleri ve Tapu Sicil Müd'leridir.

Kadastro Müdürlükleri grafik veriler üretir.

Tapu Sicil Müdürlükleri öznitelik verileri (taşınmaz kime ait, hangi haklarla, kaç m2) üretir.

Bu birimler parsele ait her türlü veriyi oluşturamazlar. Örneğin, parselin değeri? nedir. Bu yüzden de Türkiye Kadastrosu, Mekansal Bilgi Sistemlerine altlık teşkil etmez.

Bir projenin uygulanması için taşınmazın değeri gerekir. Tapu Sicil Müd'lerinde alım-satım verisi vardır ama gerçekle alakası yoktur. Taşınmazın değeri başka yoldan bulunur. Mekansal bilgi sistemi için gereken toprağın niteliği ile ilgili veriler (toprağın cinsi, kimyasal-biyolojik özellikleri) Tarım İl Müdürlüklerinden ve belebiyelerden edinilebilir.

Özet: Türkiye'de 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu kanunda yapılan değişiklik sonucunda ortaya çıkan bir amaç maddesi var. Bir kadastro tanımı var. Ve bu kadastro sonucunda kimin?, nerede?, hangi koşullarda (haklarda)? taşınmazı var sorularına yanıt alınabiliyor. Türkiye Kadastrosu şu anki koşullarda Mekansal Bilgi Sistemlerine altlık teşkil etmiyor.

Bu notlar 2007-2008 yılı Y.T.Ü. Doç. Dr.Hülya Demir'in Kadastro Bilgisi dersinde yazılmış ilk haftanın notlarıdır.